Test osobnosti - INFJ
Introvertní intuitivové nahlížejí na svět myšlenkovou analýzou a prostřednictvím logiky. Nezabývají se vnějšími objekty jako takovými, ale jejich povahou. Jejich dominantní funkcí je intuice a empatie. Smyslové vjemy jsou u těchto lidí často velmi omezené a úzké, jejich názory takřka nevyvratitelné. Mají naprosto jasné vize, ale méně zřejmé jim je, jak je vnímají ostatní. Dokážou být pronikavými inovátory, zejména na poli myšlenek a nápadů, dovedou se úžasně soustředit. Nejvíce je potěší, když vidí své představy uskutečněné v praxi, jako vítězství ducha nad hmotou. Jejich vůle dokáže přenášet hory, nemožné se od možného liší jen tím, že trvá déle. Neznají slovo nejde nebo nelze.

Osobnosti tohoto typu mají ohromný vliv na lidi kolem sebe. Jsou to hluboké a složité osobnosti, se silným zájmem o druhé a jejich zastoupení v běžné populaci je jen kolem 1%. Bývají poněkud obestřeni tajemstvím, a je velmi obtížné je skutečně poznat a proniknout do jejich duší. Mají extrovertní, dobře rozvinuté cítění a ve společností bývají oblíbeni, přesto však jsou velmi zdrženliví. Na jedné straně tedy projevují upřímný zájem o to, co jak ostatní cítí, a co si myslí, na druhé straně ze svého vlastního nitra odhalují jen velmi málo. Jednou z příčin je jejich zranitelnost a sklon brát si mnoho věcí osobně. Neradi si uvědomují opozici, s níž se mohou otevřeně setkat, nejsou ochotni si připustit, že jejich myšlenky mohou být nedokonalé. V prostředí výzkumu musí pokus nebo zkouška buď jednoznačně uspět, nebo naprosto selhat, aby její výsledek akceptovali.

Celkem snadno se rozhodují, dokáží porozumět a lehce se vypořádat i se složitými úlohami a problémy. Už od útlých let bývají velmi výkonní, jsou dobří studenti s tvořivými schopnostmi, studium i pozdější zaměstnání berou velmi vážně a odpovědně. Jejich výkon však někdy brzdí sklony k perfekcionalismu, často a mnohdy zbytečně do toho, co dělají, vkládají mnoho úsilí. Do poslední chvíle se strachují o výsledek, i když k tomu nebývá nejmenší důvod. Nederou se do popředí, dokáží snadno svůj na první pohled neviditelný vliv prosadit i v pozadí. Mají silnou schopnost empatie, vciťují se do pocitů druhých, a to často ještě dříve, než si to partner uvědomí. Dělá jim radost, mohou-li druhé potěšit a mají snahu, za všech okolností, přispívat k dobru všemi svými prostředky. Silně esteticky cítí, milují hudbu a výtvarná umění. Nesvědčí jim dav, proto je nacházíme v zaměstnání, kde mohou pracovat sami, např. programátor, analytik apod. Láká je také dráha duchovních, jsou skvělými individuálními terapeuty.

"Nepovedení" jedinci tohoto typu bývají nepochopenými génii, falešnými proroky a mystickými vizionáři. Donekonečna budou hledat kámen mudrců a tvrdohlavě lpět na projektu, který popírá přírodní zákonitosti. Do posledního dechu jsou schopni hájit padlého člověka, pokud to budou považovat za správné. Jsou imunní vůči vnějšímu mínění a úsudku jiných. Kritika je zatvrzuje. Je dobré jim předkládat další a nové možnosti, které, i když je zavrhnou, je udrží v realitě. Nemělo by se jim dovolit se příliš od okolí odtrhnout, je třeba jim dát najevo, že si ostatní váží jejich přínosů a současně v nich pěstovat pokoru a úctu k přínosům ostatních.

Vůči ostatním jsou velmi citliví a pozorní, opatrní na to, aby se někoho nedotkli. Řeší rádi složité a náročné úkoly, přičemž se zaměřují spíše na lidský důvtip než na metody a vědecké poučky. Jako nadřízení a kolegové jsou velmi vnímaví a slouží jako ukazatel atmosféry v dané skupině. Jsou dobrými vedoucími, jejich styl vedení bývá participativní a jsou ochotni vyslechnout názory ostatních. Ve vztazích nemívají problémy, snadno se svým okolím vycházejí. Konflikty nebo jejich hrozbu však velmi negativně prožívají. Pokud jsou nuceni být v prostředí, které vnímají jako nepřátelské a necitlivé, ztrácejí sebedůvěru, stávají se netečnými a nakonec mohou začít fyzicky chřadnout, ba i onemocnět. V těchto momentech hrozí, že si mohou zcela neočekávaně například sáhnout na život.

Introvertní intuitivové jsou inspirující, senzitivní a proročtí lidé. Pokud se však jejich ego zvrtne do své temnější podoby, stávají se z nich exhibicionisté, se znaky narcisismu, zaujetím pro sebe samé, hrající si na vyvolené a jedině povolané. Rozvine-li se jejich introvertní intuice nepoměrně k ostatním funkcím, a začne-li doslova potlačovat cítění i smysly, posune se u nich jakýsi práh emocionální bolesti. Nemají pak zpětnovazební mechanismus, který by je varoval, že zachází příliš daleko. Velmi často pak mají sklony, například ve vztahu k vlastnímu tělu, až s fakírskou zvědavostí zkoušet, co vše dokáží vydržet.

Nesnadno se vyrovnávají s negativní kritikou, především pokud se zaměřuje na jejich osobní stránku, než na výsledky jejich práce. Naopak velmi pozitivně reagují na ocenění a chválu, které používají jako motivační nástroj pro své blízké i sebe sama. Jako partneři jsou oddaní, přílišného fyzického kontaktu se však střeží a je možné, že i na veřejnosti. Okruh jejich přátel bývá spíše omezený, je však trvalý, uzavřený a jedná se o vztahy, které jdou spíše do hloubky. Jako rodiče jsou svým svěřencům zuřivě oddaní a bezvýhradně je milují, jsou trpěliví a dobře fungují i ve složitých situacích. Je dobře, mají-li ve svém okolí extrovertní osobu, aby jejich rezervoár bohatých vnitřních schopností mohl být využit i ve prospět jiných, a nezůstal ukryt hluboko v jejich složitých nitrech.

Zpět na hlavní stránku